Links & Law - Information about legal aspects of search engines, linking and framing

Hyperlink & Search Engine Law News  Decisions & Court Documents Worldwide Legal Resources (Hyperlink & Search Engine Law Articles) Linking Law Cases Search Engine Law Publications by Dr. Stephan Ott Technical    Background

 

 

OSLO TINGRETT

 

Den 27.10.03 ble det avholdt rettsmøte i Oslo Tinghus for avsigelse av

 

DOM

 

 

Dommer:                     Tingrettsdommer Peter A. Blom

Sak nr.:                        02-5914-A88

Saksøker:                    Phonofile AS, pb. 5949 Majorstua, 0308 Oslo.

Prosessfullmektig:         Advokat Mette Møller, adv.firmaet Selmer DA, pb. 1324 Vika, 0112 Oslo.

Saksøkt:                       ABC Startsiden AS, Sagv. 21 a, 0459 Oslo.

Prosessfullmektig:         Advokat Arne Ringnes, Thommessen Krefting Greve Lund AS Adv.firma, pb. 1484 Vika, 0116 Oslo.

 


Det ble avsagt slik

 

d o m :

Innledning:

 

Saken gjelder i hovedsak spørsmålet om saksøkte ved sin internettportal, Startsiden.no, medvirker til brudd på saksøkers eneretter til elektronisk utnyttelse av musikkopptak. Det er tale om de rettigheter saksøker i henhold til avtaler har ervervet fra de utøvende kunstnere (artistene) etter åndsverkslovens § 42 og tilvirkerne (plateprodusentene) etter § 45. Bakgrunnen for søksmålet er at internettsiden Startsiden.no har en link (peker) til nettsted hvor det kan lastes ned datamaskinprogram for fildelingstjenester, som brukere kan benytte til ulovlig eksemplarfremstilling av lydopptak på Internett. Saksøker har krevd erstatning etter åndsverksloven § 55, subsidiært anføres markedsføringslovens § 1 og § 2 som grunnlag for kravet. Det er også bedt om dom for at saksøkte skal fjerne sine linker til de aktuelle fildelingsprogrammene og forbys å ha slike linker.

 

Partene:

 

Saksøker, Phonofile AS, ble stiftet i 1999. Selskapet eies av TV2 Invest AS, NOPA (Foreningen for Norske Komponister og Tekstforfattere), samt FONO (Foreningen Norske Plateselskaper). Phonofile driver et norsk digitalt musikkarkiv og er en distribusjonssentral for elektronisk distribusjon av lydfiler.  Selskapet tilbyr musikk fra norske plateselskap til profesjonelle brukere og har avtaler med en rekke plateselskaper. Disse avtalene gir som hovedregel Phonofile en enerett til elektronisk salg og distribusjon. Det er etablert en digital database for de profesjonelle brukere på ca 50.000 enkeltinnspillinger, Phonofile Online. Fra 25.09.02 har selskapet også tilbudt musikk til forbrukerne via internettbutikken musikkonline.no. Her kan musikk fra mer enn 90 norske plateselskaper kjøpes som nedlastbare musikkfiler. Det er tale om ca. 37.000 enkeltspor. Selskapet har registrert ca. 6.000 brukere per i dag. Selskapets inntekter utgjør en 10-15 % av brutto vederlag på kr 9,50 per nedlastet fil.

 

Saksøkte, ABC Startsiden AS, drives som en startside på Internett og er en av Norges mest benyttede internettportaler. Tjenesten ble startet i 1999 og selskapet eies i dag av Telenor Plus Holding AS, Schibsted Mulitimedia og ansatte i ABC Startsiden. Startsiden fungerer som en katalog med innholdsfortegnelse over hva som kan finnes på Internett, for eksempel nyheter, vær, helse, mat, nettbutikker, osv. I følge selskapets policy er linkene til de ulike nettsider tatt inn etter et bevisst utvalg med sikte på å gi en rask og effektiv guide til kvalitetsnettsider. Førstesiden har bl.a. en oversikt over praktiske søkemotorer og en rekke linker i alfabetisk rekkefølge relatert til de mest populære temaer. Ved oppslag på ett tema får man oversikt over linker til flere aktuelle nettsteder. Man kan også gå inn på en side med oversikt over hovedkategorier og bli henvist til ytterligere underkategorier derfra. Det er tale om 21 hovedkategorier, 3200 underkategorier og 50.000 pekere. Startsiden har hver dag opp til 400.000 unike brukere (den enkelte pc) og opp mot 2,5 millioner sidevisninger. Selskapet har 11 ansatte, herav 6 journalister. Inntekter kommer fra annonser på selskapets nettsider.

 

Kort omtale av fildelingsprogrammer:

 

Fildelingsprogrammer er en programvare som muliggjør utveksling av datafiler direkte mellom pc-er som er oppkoblet til Internett. Det kan være tale om utveksling av filer som inneholder musikk (lydfiler), bilder, film, tekst eller annen programvare. Utvekslingen av filer skjer vederlagsfritt direkte mellom brukerne P2P (peer-to-peer). D.v.s. i nettverket av pc-er som dannes av et fildelingsprogram som kobler sammen alle pc-er som har installert samme programvare og som er oppkoblet mot Internett. Filene som utveksles gjennom nettverket hentes således hos fra den enkelte pc (bruker) og ligger ikke lagret i en bestemt sentral database. Utvekslingen av datafiler foregår ved at den enkelte bruker stiller til disposisjon filer for søk fra andre brukere i nettverket og nedlastning til disse. Dette skjer som regel via en delt mappe som fildelingsprogrammet oppretter på den enkelte pc, en såkalt ”my shared folder”. Brukeren kan selv velge om han vil la denne mappen være tilgjengelig for andre pc-er i nettverket, men standard (default) innstilling ved installering av et fildelingsprogram vil normalt være at ”my shared folder” er tilgjengelig for andre de andre pc-brukerne.

 

Eksempler på fildelingsprogrammer er KaZaA, KaZaA Lite, Morpheus, Grokster, iMesh, m.fl. Et av de for tiden mest brukte fildelingsprogrammene er KaZaA Lite. Det kan til enhver tid være tale om et meget stort antall brukere i et peer-to-peer nettverk. Typisk vil det fremgå av programmets søkeside at det for eksempel kan være 3.553.064 brukere online og 648.614.144 filer tilgjengelig.

 

Startsidens linking til fildelingsprogrammer:

 

På ABC Startsidens førsteside, http://www.Startsiden.no, er en av mange linker oppført i alfabetisk rekkefølge betegnet MP3. MP3 er en komprimeringsstandard for et lydformat der musikken har tilnærmet lik CD-kvalitet og kan lastes ned fra Internett på kort tid. MP3 formatet er en teknisk velegnet måte å distribuere musikk gjennom nettet på. En annen måte å komme til denne MP3 linken er å klikke på temaet ”musikk” på ABC Startsidens førsteside. Når brukeren klikker på MP3 linken overføres han til en annen side tilhørende ABC Startsiden hvor det bl.a. er en link som heter ”fildeling”. Klikker brukeren på linken ”fildeling”, kommer det opp en ny side tilhørende ABC Startsiden hvor det gis en oversikt over ulike fildelingsprogrammer med linker til disse. Ved å klikke på en av disse linkene får brukeren opp en internettside med vedkommende fildelingssprogram. Fra denne internettsiden kan brukeren laste ned det aktuelle fildelingsprogrammet. Dette gjelder bl.a. de i påstanden omhandlede fildelingsprogrammene KaZaA, KaZaA Lite, Morpheus/Music City og iMesh.

 

Etter å ha installert fildelingsprogrammet på sin pc kan brukeren benytte ulike søkekriterier, for eksempel innen musikk, og bl.a. laste ned MP3 lydfiler på sin pc. Lydfilene blir derved lagret på brukerens harddisk under ”My shared folder”, eventuelt annet sted på harddisken etter brukerens eget konkrete valg. Lydfilene kan avspilles på pc-en. De kan også overføres til et annet lagringsmedium, for eksempel ved å kopieres (brennes) over til en cd og benyttes i en cd spiller.

 

Saksanlegg, rettens forhandlinger, m.v.:

 

Saken ble brakt inn for retten ved stevning av 12.06.02. Hovedforhandling ble avholdt i tiden 07.-09.10.03. Prosessfullmektigene møtte og til sammen 3 vitner avga forklaring. Herav var forretningsutvikler Knut Bøhn fra saksøker og administrerende direktør Espen Udland fra saksøkte til stede under forhandlingene i medhold av tvistemålslovens § 213 annet ledd. Det ble for øvrig foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.

 

Saksøker har i det vesentligste anført:

 

ABC Startsiden anføres å medvirke til ulovlig eksemplarfremstilling av musikk i forhold til Phonofile sine ervervede rettigheter og vilkårene for erstatning anføres å foreligge. Phonofile har et legitimt ønske om å drive internettsider for salg av lydfiler uten at en av Norges største internettportaler leder tusenvis av brukere til fildelingsprogrammer hvor brukeren ved hjelp av en enkel installasjon får de samme produkter som Phonofile tilbyr, men gratis. Saken gjelder ikke spørsmålet om lovligheten av fildelingsprogrammer, men det forutsettes at bruken av disse er ulovlig i forhold til Phonofile når det gjelder deres repertoar.

 

Hovedovertredelsen gjelder de utøvende kunstneres rettigheter etter åndsverksloven § 42 og tilvirkernes (plateprodusentenes) rett etter § 45. Phonofile har ervervet slike rettigheter etter avtale med ca. 80 plateselskaper. Den kopiering av lydfiler som skjer via fildelingsprogrammene utgjør ikke lovlig eksemplarfremstilling til privat bruk etter § 12. Denne kopieringen faller utenfor formålet med bestemmelsen om kopiering til privat bruk. Det må antas å være krav om et lovlig kopieringsgrunnlag. Dermed vil alle filer lastet ned fra piratfiler være ulovlige. Se Kultur- og kirkedepartementets høringsutkast om forslag til endringer i åndsverkloven av 02.04.03 og artikkel 9 i Bernkonvensjonen av 09.09.1886, revidert i 1971. Se også Guide til Bernkonvensjonen (Paris Act 1971) ad artikkel 9, samt Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22.05.01, pkt. 5. Uansett blir eksemplaret gjort offentlig tilgjengelig når det legges i ”my shared folder” som de andre brukerne i nettverket har adgang til. I et fildelingsprogram kan det være tale om 3,5 millioner slike delte mapper, noe som klart faller utenfor lovlig bruk.

 

Den fremlagte dokumentasjon og vitneførsel viser at det skjer piratkopiering av filer Phonofile har enerett til via fildelingsprogrammer. Eksempelvis har søk i de aktuelle fildelingsprogram på ”Klovner i kamp” vist 27 filer og et søk på Kaizers Orchestra ga 151 treff. Dette er musikk Phonofile har eksklusive rettigheter til og musikkfilene må betraktes som piratkopier.

 

Et medvirkningsansvar etter åndsverksloven § 55 jf. § 54 anføres å være til stede. ABC Startsiden medvirker til den ulovlige eksemplarfremstilling ved å ha linker til slike fildelingsprogram. Linkene på ABC Startsiden innebærer en informasjon til brukerne og blir en del av årsakssammenhengen. Medvirkningen er ulovlig selv om fildelingstjenestene kan benyttes til lovlige formål. Se for eksempel Rt 1996 s. 956. Fildelingstjenestene benyttes i utstrakt grad til piratkopiering.  Det kan ikke linkes til MP3 filer når den store summen av filer som utveksles er piratfiler. Phonofiles medvirkning blir den samme selv om også andre aktører utfører handlinger i årsakskjeden. For å kunne styre og kontrollere aktivitetene på Internett må man forholde seg til aktører som er identifiserbare.

 

Det bestrides at medvirkningsansvaret for ABC Startsiden må begrenes i forhold til ytringsfriheten. Phonofile har en lovfestet rettighet og man er i det område hvor ytringsfriheten må vike. Artikkel 10 i EMK gir ikke hjemmel for å medvirke til lovbrudd. Kjerneområdet for artikkel 10 er politiske ytringer og innlegg i samfunnsdebatten, i motsetning til de mer kommersielle ytringer, typisk annonser, reklame og markedsføring. ABC Startsiden fungerer i denne sammenheng som en katalog, ikke som et organ hvis hovedformål er å lage nyheter eller å delta i samfunnsdebatten. Vilkårene for å begrense ytringsfriheten etter annet ledd i artikkel 10 er ikke til stede. Lovgiver har på opphavsrettens område valgt å utstyre noen med eksklusive rettigheter. Lovgiver mener at rettighetshaver skal kunne livnære seg av sin enerett, og det er internasjonalt anerkjent at dette bidrar til ytterligere åndsproduksjon. Digital piratkopiering vil kunne true inntektsgrunnlaget for rettighetshaverne på dramatisk vis. Dersom saksøker gis medhold i sin påstand om forbud mot linkene til fildelingsprogrammene, vil det månedlig bli 6-7.000 færre brukere som henvises til fildelingstjenestene, noe som bare utgjør en promille av oppslagene på Startsiden. Fjernes disse linkene vil det i hovedsak bare ramme MP3 filer fordi linkene ligger under temaene musikk og MP3.

 

Vilkårene for erstatning etter åndsverkslovens § 55 anføres å foreligge. Det er dokumentert en overtredelse av § 54 første ledd, bokstav b. Det foreligger et samvirke av ulike årsaksfaktorer og det foreligger en sannsynlighetsovervekt for at linkene på Startsiden.no i mange tilfelle er årsak til ulovlig eksemplarfremstilling av lydfiler Phonofile har enerett til, jf. også P-pilledom II. Mange av artistene som finnes ved hjelp av fildelingsprogrammene synger på norsk og det er overveiende sannsynlig at disse er lagt inn av norske brukere. Samlet sett er det flere forhold som tilsier at pekerne til fildelingsprogrammene blir en del av årsakssammenhengen. Startsiden er dominerende i bruk, er inntektsfinansiert og anbefaler for eksempel KaZaA Lite. ABC Startsiden går god for innholdet på sine nettsider ved sin redaksjonelle linje. Med 48.000 brukere i løpet av første halvår av ABC Startsidens nettside MP3/fildeling med link til fildelingsprogrammer, tilsier dette ca. 2.000 brukere per uke. Det er da overveiende sannsynlig at flere av disse brukerne har klikket på en link til et av fildelingsprogrammene og installert dette.  Når noe organiseres med tanke på ulovlig bruk, foreligger det en ulovlig medvirkning. Se for eksempel Jon Bing: ”Om rettigheter, fronter og fremtid på Internett”. Startsidens linker til fildelingstjenestene anføres å være en helt nødvendig del av årsakssammenhengen.

 

Det er et brutto tap som kreves erstattet. Dekning av bare netto fortjeneste forutsetter etter åndsverkslovens § 55 annet ledd god tro, noe ABC Startsiden ikke har vært i. Bl.a. har ABC Startsiden lagt ut en advarsel mot piratkopiering etter saksanlegget. Advarselen er for generell i sin form. Som nevnt hadde den aktuelle side tilhørende ABC Startsiden 48.000 brukere i første halvår 2003. Dersom man antar at ca. hver fjerde bruker laster ned et fildelingsprogram etter å ha benyttet en link via Startsiden.no, tilsier dette et antall på ca. 2.000 brukere per måned. Dersom 1 av 3 brukere ender opp med en delt mappe, gir dette 700 nye brukere hver måned. I løpet av ett år gir dette 8.400 brukere med en delt mappe på sin pc. En stykk pris på kr 9,50 per fil tilsier et tap minst i størrelsesorden 79.800 kroner. Det forhold at ABC Startsiden også har sider med pekere til Phonofile kan ikke tillegges vekt. Disse pekerne ligger under temaer hvor de er lite synlige. For øvrig vises til Karsten Gaarder, ”Erstatningsregler i norsk Immaterial- og Konkurranserett”, NTR 1968, s. 252.

 

Subsidiært anføres at markedsføringsloven gir grunnlag for Phonofiles krav. Det strider mot god forretningsskikk etter markedsføringslovens § 1 å ha de aktuelle linkene. ABC Startsiden velger å ha linkene selv om det vet at de bidrar til å skjemme markedet med gratis vare og vet om Phonofiles virksomhet. Bestemmelsen skal bidra til å fremme konkurranse innen næringslivet. Det koster ca. 0,5 millioner kroner i snitt å få i stand en musikk utgivelse. Det blir da vanskelig når ABC Startsiden velger å prioritere pekere til Phonofile ned, mens pekere til fildelingsprogrammene anbefales. Se også Eidsivating lagmannsretts dom av 02.11.93 hvor salg av piratdekodere ble funnet å være i strid med § 1. Det anføres også å foreligge brudd på § 2 om villedende markedsføring. ABC Startsiden gir ved sin redaksjonelle linje linkene en legitimitet som brukerne tar for gitt. De aktuelle linkene med anbefalinger gjør at en bruker så lett blir del av et nettverk, at det virker villedende.

 

 

Saksøkers prosessfullmektig la under prosedyren ned slik påstand:

1.      ABC Startsiden AS v/styrets leder dømmes til å fjerne sine linker til fildelingsprogrammene med linkenavnene KaZaA, KaZaA Lite, Morpheus/Music City og iMesh.

2.      ABC Startsiden AS v/styrets leder forbys å ha linker til fildelingsprogrammene med linkenavnene KaZaA, KaZaA Lite, Morpheus/Music City og iMesh.

3.      ABC Startsiden AS v/styrets leder dømmes til å betale Phonofile AS erstatning fastsatt skjønnsmessig av retten, oppad begrenset til kr 100.000 med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven fra forfall og frem til betaling skjer.

4.      ABC Startsiden AS v/styrets leder dømmes til å betale Phonofile AS’saksomkostninger med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven fra forfall og frem til betaling skjer.

 

Saksøkte har i det vesentligste anført:

 

Det bestrides at vilkårene for erstatning og fjerning av linker er til stede. Det er i tilfelle den enkelte bruker eller leverandørene av fildelingsprogrammene som er rette vedkommende for søksmålet, ikke ABC Startsiden.

 

Etter åndsverkslovens § 55 er det de alminnelige erstatningsvilkår som må være til stede. Bruken av linkene må være en nødvendig betingelse for skaden. Det er Phonofile som har bevisbyrden for at piratkopieringen av deres repertoar ikke ville ha skjedd dersom man tenker seg at Startsiden.no ikke hadde pekere til fildelingsprogrammene. Se også Peter Lødrup, ”Lærebok i erstatningsrett”, 4. utg. 1999, s. 296 flg. Årsakssekvensen må ha realisert seg i det enkelte tilfelle. Kravet til årsakssammenheng innebærer i dette tilfellet at en bruker først må besøke Startsidens fildelingskategori, deretter benytte pekerne til enten Kazaa, iMesh eller Morpheus, deretter installere ett av disse programmene på sin pc, for deretter å laste ned i en allment tilgjengelig folder på sin pc en innspilling som Phonofile har rettighetene til. Fra saksøkers side foreligger kun en hypotese når det anføres at et visst antall brukere har lastet ned fildelingsprogram, installert dette og deretter piratkopiert fra Phonofiles repertoar. Tallet på 48.000 første halvår utgjør ikke antall brukere av den aktuelle side tilhørende startsiden, men antall sidevisninger. En bruker vil gjennomgående besøke flere sider. Det er en rekke andre mer nærliggende veier til fildelingsprogrammene enn via Startsiden.no.

Subsidiært anføres at ABC Startsidens linker bare er ubetydelige elementer i årsaksbildet og vilkårene for ansvar foreligger ikke etter hovedårsakslæren. Den dominerende skadeårsak er i tilfelle brukernes valg av ulovlige handlinger.

 

Det bestrides at pekeransvaret etter gjeldende rett går så langt som til å omfatte den type linker ABC Startsiden har i dette tilfellet. Etter gjeldende rett omfatter ansvaret bare såkalte ”deep links” som går direkte inn i innholdet på en annen internettside. Verken etter nordisk eller norsk rett har man noen eksempler på at erstatningsansvar er ilagt for slike overflatepekere som Startsiden.no har. Se for eksempel dom avsagt av Høgsta Domstolen av 16.06.00 (Tommy Olsen) og dom fra Sør-Gudbrandsdal tingrett 22.01.03 som gjelder bruk av dype pekere. I sistnevnte sak ble nettstedet Napster.no imidlertid frifunnet for påstanden om medvirkning til ulovlig kopiering fordi kopiering til privat bruk ble funnet å være lovlig. I tysk rett har man et eksempel på at ansvar ikke er ilagt hvor en nyhetstjeneste på Internett baserte seg på andres nyhetsmateriale ved hjelp av dype pekere. Se Bundesgerichthof 17.06.03 (Paperboy dommen). Det ble her lagt vekt på allmennhetens interesse i at Internett fungerer godt. 

 

Åndsverksloven er foreløpig ikke endret dit hen at kopiering til privat bruk ved hjelp av et ulovlig kopieringsgrunnlag er forbudt. Det er enighet om at dersom brukeren legger den nedlastede ulovlige fil i en delt mappe, så er det ikke lenger tale om privat kopiering. Det er imidlertid en enkel innstillingssak å gjøre ”my shared folder” utilgjengelig for andre brukere. Brukeren kan også velge å lagre filen på et annet område av harddisken.

 

Et pekeransvar må uansett avgrenses i forhold til ytringsfriheten. Se Kyrre Eggen, ”Norges internasjonale forpliktelser på ytringsfrihetens område”, Vedlegg til ytringsfrihetskommisjonen, NOU 1999:27, s. 281 flg. Her diskuteres linker til opphavsbeskyttet materiale, noe som tilsier at man er nærmere en krenkelse av opphavsretten enn i vår sak. Problemet med piratkopiering må løses på annen måte enn å forby pekere og informasjonsvirksomhet av den type ABC Startsiden driver. Pekeransvaret må avgrenses på bakgrunn av den etablerte internettpraksis og allmennhetens interesse i at informasjon på Internett kan formidles ved hyperlinking. Selv hvis det var et spørsmål om strafferettslig medvirkeransvar, vil det ikke være rettsstridig å gi informasjon om fildelingsprogrammer. Dette i motsetning til å oppfordre til lovbrudd.

 

Det bestrides å foreligge noe pekeransvar i ABC Startsidens tilfelle. Det er bare tale om referanse/- overflatepekere og det pekes ikke til ulovlig innhold. Fildelingsprogrammene kan benyttes til både lovlige og ulovlige handlinger. Se Kazaa dommen fra Nederland (Apellretten i Amsterdam 28.03.02) og Grokster dommen i USA (United States District Court of California, Central District of California, 25.04.03). Se også professor Jon Bing, artikkel i Dagsavisen 08.07.01. Saksøkte har ikke ansvar for brukernes handlinger.  ABC Startsiden anføres å drive en fri og uavhengig journalistisk informasjonsvirksomhet. Innholdet på sidene påvirkes ikke av annonsørene. Ingen kan kjøpe seg omtale eller linker hos ABC Startsiden. ABC Startsiden driver i hovedsak en bibliotekside, men kan sammenliknes med en avis i den forstand at det er en journalistisk vurdering som ligger til grunn for materialet det opplyses om. EMK artikkel 10 innebærer en rett til å gi informasjon ut over hva en avisartikkel el.l. innebærer. Et medvirkningsansvar vil medføre omfattende konsekvenser for en rekke andre sentrale internettaktører. Det er her ingen vesensforskjell i forhold til den virksomhet som for eksempel drives på Internett av Dagbladet, VG, Google, m.v.

 

Med hensyn til skyldkravet som vilkår for erstatning, anføres det ikke å være avgjørende om ABC Startsiden har kunnskap om at brukere kopierer ulovlig fra Phonofile. Det avgjørende er om ABC Startsiden opptrer i henhold til en forsvarlig standard i forhold til brukerne av Internett. ABC Startsiden kvalitetsvurderer sine linker og gir forbrukerveiledning. Det er tale om en god virksomhet på Internett og det opptres fullt ut forsvarlig og aktsomt.

 

Phonfile anføres ikke å ha dokumentert noe økonomisk tap. Tilbudet til forbrukerne på musikkonline.no startet først opp den 25.09.02, d.v.s. etter at stevning var tatt ut. Det relevante tap er den avanse Phonofile går glipp av. Saken gjelder ikke plateselskapenes tap. Kun Phonofiles netto distribusjonsinntekter fratrukket TONO avgiften er relevant. Åndsverkslovens § 55 annet ledd gjelder de tilfelle hvor man kan kreve utbetalt den berikelse brukeren har fått ved krenkelsen. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse ved beregningen av det økonomiske tapet.

 

Når det ikke er grunnlag for erstatningsansvar, er det heller ikke grunnlag for påstanden om fjerning av linker eller forbud mot disse. Strafferettslig medvirkningsansvar er ikke påstått av motparten.

 

Det anføres at ABC Startsiden ikke har opptrådt i strid med markedsføringsloven. Kravet om god forretningsskikk i markedsføringslovens § 1 retter seg mot næringsdrivende, typisk i forholdet mellom konkurrenter, jf. Rt. 1998, s. 1315. ABC Startsiden har ikke utnyttet Phonofile. Det foreligger ingen subjektivt klanderverdige elementer ved ABC Startsidens virksomhet. Bestemmelsen er ikke relevant i forhold til en katalogtjeneste som saksøkte driver. Lovens § 2 er en spesialbestemmelse i forhold til den overordnede norm i § 1 og det foreligger ingen villedende markedsføring. Markedsføringsloven gir ikke grunnlag for påbud om tiltak.

 

Saksøktes prosessfullmektig la under prosedyren ned slik påstand:

 

1.      ABC Startsiden AS frifinnes.

2.      Phonofile AS ved styrets formann dømmes til å betale ABC Startsiden AS saksomkostninger med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

 

Retten skal bemerke:

1. Erstatningsbestemmelsen i åndsverkslovens §55.

Det sentrale spørsmål i saken er i første rekke hvorvidt ABC Startsiden er erstatningsansvarlig etter § 55 i åndsverksloven av 12.05.1961 nr. 2 for medvirkning til brudd på rettigheter Phonofile har ervervet. Etter § 55 første ledd erstattes skade som voldes ved overtredelse av straffebestemmelsen i lovens § 54 etter de alminnelige erstatningsregler. I denne saken er det spørsmål om krenkelse av rettighetene omhandlet i § 54 første ledd bokstav a. Det er med andre ord ikke tale om de egentlige opphavsrettigheter etter lovens kapittel 1, men rettighetene i lovens kapittel 5 de utøvende kunstnere har etter åndsverkslovens § 42 og rettighetene til plateprodusentene som tilvirkere etter § 45. Det er etter § 42 annet ledd og § 45 første ledd ikke tillatt uten samtykke å fremstille eksemplarer av fremføringen / lydopptaket eller å gjøre dette tilgjengelig for allmennheten.

Det er ikke bestridt at Phonfile har ervervet slike rettigheter i henhold til avtaler med rettighetshaverne. Det er heller ikke bestridt at vernetiden på 50 år for disse fortsatt gjelder. Partene er enige om at det ved nedlasting av lydfiler via et fildelingsprogram til brukernes pc-er skjer en eksemplarfremstilling i lovens forstand. Partene er videre enige om at lydfilene gjøres tilgjengelige for allmennheten dersom de legges i en delt mappe som er tilgjengelige for andre pc brukere i nettverket.

Det er på det rene at lovens § 12 åpner for fremstilling av enkelte eksemplar av offentliggjort verk til privat bruk, men partene er uenige om hvor langt denne bestemmelsen rekker. Retten finner det i denne sammenheng ikke nødvendig å gå nærmere inn på om retten til privat kopiering er avhengig av et lovlig kopieringsgrunnlag. Standardinnstillingen ved installering av et fildelingsprogram vil være at den delte mappen skal være tilgjengelig for de andre brukerne i nettverket, og programmet vil gjerne anbefale at dette gjøres. Fildelingsprogrammets utbredelse vil være avhengig av at de delte mappene er tilgjengelige for andre brukere i nettverket. Når piratkopier først distribueres via et fildelingsprogram, vil det derfor som hovedregel foreligge et brudd på opphavsrettigheter, idet kopien gjøres tilgjengelig for allmennheten via den delte mappen. Retten til privat kopiering etter § 12 vil således ha mindre betydning for de spørsmål denne saken reiser.

2. Bruken av linker (pekere) på Internett.

Den mest vanlige måten å manøvrere på Internett på er ved å bevege seg fra en web-side til en annen hjemmeside. Brukeren kan gjøre dette enten ved å skrive inn en web-adresse i kolonnen øverst på skjermen, eller ved å klikke på en peker som henviser til denne adressen.

ABC Startsiden viser, som beskrevet nærmere foran, ved hjelp av linker eller pekere på sine internettsider til andre nettsteder hvor de ulike fildelingsprogrammer kan lastes ned. De aktuelle pekere ABC Startsiden benytter kan betegnes som såkalte overflatepekere eller referansepekere. D.v.s. at de tar brukeren til en hjemmeside i sin originale form. Dette til forskjell fra en såkalt dyp peker som overfører brukeren direkte til en fil eller side som ligger dypere i web-sidens hierarkiske struktur.  Se nærmere for eksempel Graasvold, ”Pekeransvaret”, Complex 10/02) s. 81 flg.

3. Bruken av fildelingsprogrammer.

Et fildelingsprogram kan lastes ned fra Internett via programmets hjemmeside eller annet sted på Internett hvor programmet er gjort tilgjengelig for nedlasting. Når brukeren har lastet ned programvaren og installert denne på sin pc, vil programvaren ved oppstart automatisk koble brukerens pc  i  et ”peer to peer” nettverk og gjøre alle delte filer tilgjengelig for overføring til andre brukere som samtidig er koblet til det samme nettverket. Et fildelingsprogram muliggjør bruk av søkeord innen ulike områder som for eksempel video, lydfiler (MP3), programfiler, tekst, m.v. Når et søk er startet, viser programmet en liste over brukere som i øyeblikket deler filer som passer med søkekriteriet. Ut fra listen kan brukeren velge hvilke filer han vil laste ned på sin pc. Programmet muliggjør flere samtidige overføringer av filer til andre brukere (uploads) eller fra andre brukere (downloads).

Retten legger til grunn som et faktum at fildelingsprogrammene i prinsippet kan benyttes til både lovlige og ulovlige formål. Noe annet er heller ikke anført. Lovlige formål vil for eksempel være distribuering av fri film, korte filmsnutter (movie trailers), fri musikk, eller andre ikke opphavsrettslig beskyttede verk (for eksempel lagt ut i reklameøyemed), fri programvare, dokumenter fra offentlige myndigheter, m.v. Dette er bl.a. beskrevet nærmere med kildehenvisninger s. 6 i Grokster dommen av 25.04.03 fra USA (United States District Court of California, Central District of California). Se også KaZaA dommen av 28.03.02 fra Nederland (Apellretten i Amsterdam 28.03.02) med referert ekspertuttalelse i pkt. 4.4, samt pkt. 4.9 hvor det hva musikk gjelder, spesielt nevnes at KaZaA har presentert et stort antall eksempler på verk som er blitt distribuert ved hjelp av KaZaA, enten med opphavsmannens tillatelse eller verk som er i det fri, eller verk som ikke er opphavsrettsbeskyttet eller verk hvor distribusjonen skjer i medhold av opphavsrettens låneregler.

Ulovlig bruk av fildelingsprogrammene vil typisk være distribusjon av piratkopierte filer via ”peer-to-peer” nettverket. Retten legger uten videre til grunn som et faktum at det skjer ulovlig distribusjon av piratkopierte lydfiler via fildelingsprogrammer i et stort omfang.

4. Rettspraksis rundt ansvaret for publisering av pekere til informasjon på Internett og ansvar ved fildelingsprogrammer.

Et eksempel på ansvar i anledning utlegging av dype pekere fra norsk rettspraksis er Sør-Gudbrandsdal tingretts dom av 22.01.03 (Napster.no). Dommen er ikke rettskraftig, men tilsvarende rettspraksis fra andre land gir eksempler på at det etter utenlandsk rett kan konstateres ansvar ved bruk av dype pekere. Se for eksempel Høgsta Domstolens dom av 15.06.00 (Tommy O.), Sø- og Handelsrettens dom i Danmark av 19.02.03 og dom fra Københavns Byret 15.07.02 (Newsbooster). Et eksempel på et motsatt resultat, nemlig at ansvar ikke ble ilagt for dype pekere, er dom av 17.06.03 fra Bundesgerichthof (Paperboy). Ansvar ble her ikke ilagt, bl.a. fordi det var tale om pekere til materiale som alt var gjort offentlig tilgjengelig fra før av. Når det gjelder ansvar ved utlegging av overflatepekere isolert sett, er retten ikke kjent med noen avgjørelser som har betydning.

Fildelingsprogrammer kan som nevnt benyttes til både lovlige og ulovlige formål. Når en vare, gjenstand eller et dataprogram kan benyttes til både lovlige og ulovlige formål, vil det ikke uten videre følge ansvar med bruk av denne som sådan.  Se for eksempel Rt. 1995 s. 35 (Pirat-smartkort) og Oslo tingretts dom av 07.01.03 (DVD-Jon). Ansvar kan imidlertid foreligge dersom den nødvendige skyld er til stede og bruken organiseres med sikte på ulovligheter. Se for eksempel Rt. 1996 s. 956 (sukker og gjær) og RG 1993 s. 728 (dekodere). For fildelingsprogrammer er retten ikke kjent med at det foreligger rettspraksis fra norsk rett om ansvar ved disse. Spørsmålet har imidlertid vært oppe i utenlandsk rettspraksis og de avgjørelser retten er kjent med går ut på at ansvar ikke konstateres i vedkommende utenlandske domstol. Se Kazaa dommen fra Nederland (Apellretten i Amsterdam 28.03.02) og Grokster dommen i USA (United States District Court of California, Central District of California, 25.04.03). I begge avgjørelser er det bl.a. lagt vekt på at programvaren kan benyttes til lovlige formål og at fildelingsprogrammene ikke trengte noen aktivitet fra de ansvarlige for programmenes hjemmesider for å fungere. Det er tvert om lagt til grunn at fildelingsprogrammene kan fortsette å fungere selv om programmenes hjemmesider legges ned. I Grokster dommen ble det videre lagt vekt på manglende bevis for et aktivt og substansielt bidrag til selve krenkelsen.

5. Foreligger det årsakssammenheng for medvirkning til krenkelse av Phonofiles rettigheter?

De fleste brukere må antas å ville benytte andre metoder for å laste ned fildelingsprogrammer enn å gå via Startsiden.no. Det mest praktiske vil være å gå direkte til programprodusentens hjemmeside ved å skrive inn adressen med programmets navn eller benytte en av de større søkemotorene på Internett (for eksempel Google, Yahoo, m.fl.). Brukeren kan også benytte andre katalogtjenester som gir oversikt over slike programmer (for eksempel Nettguide, Spray, Start/Dagbladet), via nasjonale søkemotorer, via linker i artikler skrevet om fildeling i ulike nettaviser og medier (for eksempel Start.no, Dagbladet, Aftenposten Interaktiv og NRK Musikk), eller benytte en av de store programvaretjenestene (for eksempel CNETs Download.com, Tucows, m.fl.).

Etter bevisførselen anser retten det likevel for sannsynliggjort at brukere av Startsiden.no i flere tilfelle ved hjelp av linker fra saksøktes internettportal har lastet ned et av de aktuelle fildelingsprogrammer, installert programmet på sin pc og i tillegg benyttet programmet til å laste ned og distribuere lydfiler Phonofile har ervervet enerett til. Rettens bevisvurdering bygger her på de fremlagte opplysninger over antall sidevisninger på ABC Startsidens nettside MP3/fildeling og antall norske musikkfiler som finnes i Phonofiles repertoar hvor Phonofile har rettighetene.

Ut fra ovenstående har saksøker sannsynliggjort en til en viss grad faktisk årsakssammenheng mellom bruk av ABC Startsidens linker og krenkelse av Phonofiles rettigheter. Årsaksspørsmålet har imidlertid også en rettslig side. Det er ikke uten videre gitt at saksøker har sannsynliggjort en slik nødvendig årsaksammenheng at det er naturlig å konstatere erstatningsansvar.

Etter rettspraksis vil nødvendig årsakssammenheng og erstatningsgrunnlag i alminnelighet måtte antas å foreligge dersom noen etter en konkret vurdering velger å legge ut linker til et fildelingsprogram som vedkommende forstår eller må forstå for alle praktiske formål bare benyttes til piratkopiering. Etter det opplyste har retten ikke funnet å kunne legge et slikt faktum til grunn. Noen nærmere bevisføring for retten om i hvilket omfang fildelingsprogrammer kan og blir benyttet til lovlige formål, er ikke foretatt ut over hva som fremgår av Grokster og KaZaA dommene omhandlet foran. Ut fra det der fremkomne, legger retten til grunn at fildelingsprogrammene både generelt og spesielt for lydfilers vedkommende, har lovlige anvendelsesområder som er relevante. Fildelingsprogrammene kommer i så måte ikke i noen vesentlig annen stilling enn for eksempel video opptakere og kopimaskiner. Dette gjelder selv om man vet at disse maskinene i et stort antall tilfeller vil bli benyttet til piratkopiering.

Det er i første rekke den enkelte brukers bevisste valg om å installere og benytte fildelingsprogrammet til ulovlige formål som forårsaker krenkelse av saksøkers rettigheter. Rettighetskrenkelsene skjer atskilt i tid fra bruken av ABC Startsidens linker. Rettighetskrenkelsene skjer først etter at brukeren har lastet ned programvaren, installert denne på sin pc, for deretter ved hjelp av fildelingsprogrammet å søke etter og laste ned piratkopier til sin delte mappe.

Dersom man tenker seg at ABC Startsiden fjernet linkene til fildelingsprogrammene, vil programmene fortsatt forbli tilgjengelige for brukerne. I tillegg til å advare mot piratkopiering, noe ABC Startsiden har gjort etter at stevningen var et faktum, er det dermed lite ABC Startsiden eller andre tilsvarende internettportaler kan gjøre for å forhindre rettighetsbrudd.

Av den norske napster.no dommen fremgår uttrykkelig at saken gjaldt dype pekere direkte til de ulovlige lydfilene. Utenlandsk rettspraksis ikke kan likestilles med norsk rett, men de samme momenter som har vært tillagt vekt i Grokster og KaZaA dommene, trekker i retning av at det ikke foreligger erstatningsansvar. Problemstillingene i inn- og utland hva gjelder de opphavsrettslige spørsmål ved bruk av Internett er i hovedsak de samme.

I juridisk teori anses et ansvar for dype pekere direkte til ulovlig materiale for å være uproblematisk. Et ansvar for overflatepekere er imidlertid ansett for problematisk ved at et av de viktigste fortrinn ved Internett som medium forsvinner. Uten pekere vil tilgangen til informasjon over Internett gå fra å være meget enkel til meget vanskelig. Av samme grunn er et generelt pekeransvar etter åndsverkloven ansett for å stå i et tvilsomt forhold til ytringsfriheten. Se Kyrre Eggen: ”Norges internasjonale forpliktelser på ytringsfrihetens område”, Vedlegg til ytringsfrihetskommisjonen – NOU 1999:27, s. 281 flg. og Graasvold: ”Pekeransvaret”, Complex 10/02, s. 106.

Dersom bruk av overflatepekere til fildelingsprogrammer gjøres ulovlig, vil konsekvensene kunne bli uoversiktlige. En meget viktig del av Internetts funksjonalitet er nettopp knyttet til bruk av overflatepekere. Et ansvar for ABC Startsiden i denne sak vil naturlig måtte få konsekvenser også i andre tilfeller. Se oversikten foran over de mange måtene pekere til fildelingsprogrammer fremkommer på nettet.  

Sammenfatningsvis er retten kommet til at saksøker ikke har sannsynliggjort en slik nødvendig årsakssammenheng mellom ABC Startsidens linker og krenkelse av saksøkers rettigheter at det er naturlig å knytte et ansvar til disse. Det er den beskrevne kjede av handlinger og valg fra brukerens side som må til før en rettighetskrenkelse foreligger, som er den dominerende årsak til rettighetsbruddet. Til sammenlikning er saksøktes muligheter for å forhindre misbruk av fildelingsprogrammer ikke til stede, eller i alle fall meget begrensede. I forhold til brukernes handlinger fremstår de aktuelle linker tilhørende Startsiden.no som lite vesentlige elementer i årsakskjeden. Den nødvendige årsakssammenheng er dermed ikke til stede slik tilfellet var i Rt 1992 s. 64 (P-pilledom II). Det samme resultat vil følge av hovedårsakslæren, idet linkene hos Startsiden.no ut fra en totalvurdering fremstår som uvesentlige i forhold til de øvrige elementene i årsakskjeden. Så vel nyere rettspraksis knyttet til bruk av Internett, samt juridisk teori og reelle hensyn referert foran, tilsier etter rettens vurdering at den nødvendige rettslige årsakssammenheng ikke foreligger.

6. Ansvar etter markedsføringsloven.

Etter § 1 i markedsføringsloven av 16.06.1972 nr 47 må det i næringsvirksomhet ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Videre er det etter § 2 forbudt i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser. § 1 omtales gjerne som markedsføringslovens generalklausul, mens § 2 m.fl. er presiseringer av generalklausulen som antas å ha rekkevidde ut over denne.

Partene konkurrerer ikke i den samme sektor av næringslivet. ABC Startsiden er en generell internettportal og får sine inntekter ved reklame på nettsidene. Reklamen er ikke relatert til innholdet på sidene. Valg av hvilke kategorier, underkategorier og de enkelte pekere på sidene, foretas ut fra en redaksjonell vurdering uten hensyn til hvilke annonsører som har reklame hos saksøkte. Phonofile får på sin side inntekter ved salg av lydfiler til profesjonelle brukere og til forbrukerne.

I og med at partene ikke er konkurrenter i det samme marked, skal det en del til for å kunne konstatere at det foreligger et brudd fra saksøktes side på den norm markedsføringslovens bestemmelser forutsetter. Det er den moralsk-etisk klanderverdige konkurransehandling som ligger i kriteriet ”strider mot god forretningsskikk”. En referansepeker til de aktuelle fildelingsprogram utgjør ikke et brudd på normen ut fra det faktum som er beskrevet foran. ABC Startsiden har linker til Phonofile to steder under kategoriene h.h.v. nettbutikker / musikk, og økonomi - næringsliv / bransjer / kultur – underholdning / musikk. Linkenes plassering på nettsidene er ikke påfallende i henhold til den kataloginndeling saksøkte benytter.

Hva spesielt gjelder § 2, fastslår bestemmelsen det såkalte sannhetsprinsippet i markedsføringsloven. Fildelingsprogrammene kan fungere som effektive søkeverktøy. Saksøktes omtale av programmene fremstår dermed ikke som usann. Det kan ikke anses som brudd på § 2 i markedsføringsloven at ABC Startsiden har referansepekere og i samsvar med sin redaksjonelle linje har gitt fildelingsprogrammene en omtale med anbefaling, noe som også er gjort i forbindelse med en rekke andre linker.

7. Konklusjoner.

Retten er etter ovenstående kommet til at vilkårene for erstatningsansvar ikke foreligger.

Et selvstendig strafferettslig ansvar for ABC Startsiden er ikke påstått. Ettersom det ikke er funnet grunnlag for å ta til følge påstanden om erstatningsansvar, er det heller ikke grunnlag for å til følge påstandene om å fjerne eller forby linker til de aktuelle fildelingsprogrammene. Saksøkte blir derfor å frifinne.

8. Saksomkostninger.

Saksøker har tapt saken fullstendig. Retten har likevel funnet at saksomkostninger ikke bør tilkjennes i samsvar med unntaksbestemmelsen i tvistemålslovens § 172 annet ledd. Verken bruken av fildelingsprogrammer eller referansepekere på Internett, kan sees å ha vært oppe til behandling tidligere for norske domstoler. Utviklingen av Internett skaper nye problemstillinger som gir et reelt behov for rettslige avklaringer basert på tilgjengelig faktakunnskap om Internetts anvendelse. På denne bakgrunn anses saken å ha voldt slik tvil at det har vært fyldestgjørende grunn for den tapende part til å la saken komme for retten. Saksomkostninger tilkjennes derfor ikke.

 

D o m s s l u t n i n g :

 

1.      ABC Startsiden AS frifinnes.

2.      Saksomkostninger tilkjennes ikke.

 

Retten hevet

 

 

Peter A. Blom

 

back to the overview

 

Overview

This section contains Court Decisions concerning linking, framing and search engine issues. Featured are decisons from Germany, other European countries and from the USA and Canada.

 

Latest News - Update 69

The future of Google's image search in Germany

Privacy Officials criticize Google

Google & Co v. Trademark Owners: The latest AdWord-News from the USA

Google & Co v. Trademark Owners: The latest AdWord-News from Europe  

 

Masthead/Curriculum Vitae
Copyright © 2002-2008 Dr. Stephan Ott 

All Rights Reserved.

 

Google